ABOUT TRAVEL INSURANCE

Travel Insurance

Written by administrator, Posted in

สำหรับใครที่จะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ อาจมีความเสี่ยงเสมอ เพราะคุณแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่ แม้ว่าจะเดินทางในระยะใกล้ ๆ แต่ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ทำให้การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างมาก

Read More..

ประกันภัยการเดินทางคืออะไร ดีอย่างไร

Written by administrator, Posted in

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อทั่วๆไปว่า ประกันภัยการเดินทาง คือประกันภัยที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ อาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมไปถึง ความล่าช้าของเครื่องบิน การพลาดการต่อเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางสูญเสียหรือเสียหาย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

Read More..

รายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง

Written by administrator, Posted in

ประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว : เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท, ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี : เบี้ยทั้งปีเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท, ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้

Read More..