Travel Insurance

Written by administrator, Posted in

สำหรับใครที่จะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ อาจมีความเสี่ยงเสมอ เพราะคุณแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่ แม้ว่าจะเดินทางในระยะใกล้ ๆ แต่ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ทำให้การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างมาก

ประกันภัยการเดินทางคืออะไร ดีอย่างไร

Written by administrator, Posted in

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อทั่วๆไปว่า ประกันภัยการเดินทาง คือประกันภัยที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ อาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมไปถึง ความล่าช้าของเครื่องบิน การพลาดการต่อเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางสูญเสียหรือเสียหาย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

รายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง

Written by administrator, Posted in

ประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว : เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท, ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี : เบี้ยทั้งปีเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท, ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้