ข้อมูลบริษัท

ความเป็นมา
            บริษัท นิด้า อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด  จดทะเบียนเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาต เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทะเบียนเลขที่ ว00023/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552  บริษัทฯ ให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันอัคคีภัย การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยขนส่งสินค้า ฯลฯ สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งดำเนินงานโดยผู้บริหารและบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทนายหน้าประกันภัยมากว่า 20 ปี เข้าใจถึงความเสี่ยงภัยของลูกค้า เพื่อจัดหาการประกันภัยที่เหมาะสมทั้งด้านเงื่อนไขความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย อันเป็นประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงได้รับ

วิสัยทัศน์

บริษัท นิด้า อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายประกันภัยของคนไทย ที่ทีมงานมีความมุ่งมั่นให้บริการปรึกษาด้านประกันภัยที่หลากหลายเพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการให้บริการ และพร้อมมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างประโยชน์ต่อสังคม

พันธกิจ

– ให้บริการปรึกษาด้านการประกันภัย ด้วยความจริงใจ

– เป็นตัวแทนที่รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรม อย่างมีจรรยาบรรณ ชัดเจนและโปร่งใส

– พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อการบริการแบบมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

-ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรขององค์กร